توزیع را در کل گروه یا زنجیره خود مدیریت کنید

نرخ‌های اتاق را پیکربندی کنید و استراتژی‌های توزیع را در بین دارایی‌ها، مارک‌ها و خوشه‌ها در مقیاس در عرض چند دقیقه راه‌اندازی کنید – همه در یک مکان واحد.