سال 2007

ظرف شش ماه پس از راه‌اندازی، بیش از ۷۰ هتل از مدیر کانال ما استفاده کردند و آن را دوست داشتند. هزینه ماهانه کم برای حمایت از توسعه معرفی شد و ما پیشنهاد خود را به خارج از کشور بردیم و سلطه خود را در نیوزلند آغاز کردیم. ما امسال 250000 دلار استرالیا از یک سرمایه گذار فرشته دریافت کردیم و اولین کارمند خود را استخدام کردیم!