سال ۲۰۱۳

سلام مشتری هتل شماره ۱۰۰۰۰٫ نه تنها اکنون ۱۰۰۰۰ هتل داریم که از ما حمایت می کنند، بلکه مسیر رشد ما در خارج از اقیانوس آرام قوی تر از همیشه بود. در این سال، ۳۶ درصد از مشتریان ما در EMEA و ۱۳ درصد در آسیا مستقر بودند. ما همچنین به عنوان شریک ممتاز TripConnect تریپ ادوایزر گواهی دادیم و برای دومین سال متوالی در BRW Fast 100 رتبه ۶۳ را کسب کردیم.