سال ۲۰۱۷

سلام، RQ Grupo Hotelero با نام مشتری هتل شماره ۲۶۰۰۰! امضای ما با گروه شیلی آغازی برای نفوذ عمیق ما به بازار آمریکای لاتین بود. تنها چند ماه بعد، The Silicon Review جایگاه ما را در لیست ۵۰ بهترین شرکت برای تماشا در سال ۲۰۱۷ نشان داد.